Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις της PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
με έδρα Velvarská 1701/25, Πράγα 6, Τ.Κ.: 160 00, Αριθμός Μητρώου Εταιρείας 27593622 .

Ένας Πελάτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, με έδρα τη Velvarská 1701/25, Prague 6, ταχυδρομικός κώδικας: 160 00, ID: 27593622, αποδέχεται πλήρως αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις υπογράφοντας την παραγγελία ή τη σύμβαση ή τοποθετώντας μια παραγγελία ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Η επιβεβαίωση μιας παραγγελίας δηλώνει τη ρητή συγκατάθεσή σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στους οποίους αναφέρεται η παραγγελία ή η σύμβαση αποστολής. Πελάτης που διαφωνεί με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν δικαιούται να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση με την Εταιρεία ή να υποβάλει παραγγελία μέσω του ιστότοπου της Εταιρείας.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι υπηρεσίες μεταφοράς και η διαμεσολάβηση αυτών των υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά από ταξινομημένα αυτοκίνητα ταξί χωρίς ταξίμετρο σύμφωνα με τον νόμο αριθ. γραπτή σύμβαση και για βαγόνια πολλαπλών θέσεων χωρητικότητας άνω των εννέα ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ως περιστασιακή οδική μεταφορά επιβατών.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις επεξεργάζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου αριθ. 89/2012 Συντ. του Αστικού Κώδικα.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της Εταιρείας υλοποιείται με την τροποποίηση του νόμου αριθ. 101/2000 Συντ. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 1. Βασικοί Όροι

1.1 Η εταιρία – η Εταιρεία είναι ο μεταφορέας ή ο διαμεσολαβητής της μεταφοράς της PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, με την έδρα της στη Velvarská 25, Prague 6, ταχυδρομικός κώδικας: 160 00, ID: 27593622, η οποία παρέχει ή κανονίζει μεταφορές και άλλες υπηρεσίες βάσει αυτών επιχειρηματικές συνθήκες για τον Πελάτη.

1.2 Ο Πελάτης – πρόσωπο ή εταιρεία που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας βάσει παραγγελίας ή σύμβασης, με την επιφύλαξη αυτών των επιχειρηματικών όρων και προϋποθέσεων.

1.3 Όροι και Προϋποθέσεις – οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες μεταφοράς ή μεσιτείας στον Πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας είναι η ρητή συγκατάθεση του Πελάτη ως προς τους παρόντες όρους.

1.4 Η Υπηρεσία/Μεταφορά – η πραγματική μεταφορά ή μεσιτεία Μεταφοράς, ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών Πελατών, που εκτελούνται ή μεσολαβούνται από την Εταιρεία.

1.5 Ο Οδηγός – ο Οδηγός είναι υπάλληλος της PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, ή συμβασιούχος οδηγός με τον οποίο η PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, κανονίζει μια υπηρεσία μεταφοράς

1.6 Προσωπικά Δεδομένα Πελατών - προσωπικά δεδομένα που, σε σχέση με την παραγγελία ή την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για τον Πελάτη, κοινοποιούνται από τον Πελάτη της Εταιρείας.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Πελατών και Χειρισμός αυτών των Δεδομένων

2.1 Η Εταιρεία εργάζεται στην παροχή των Υπηρεσιών της σε Πελάτες με Προσωπικά Δεδομένα Πελατών που οι Πελάτες κοινοποιούν στην Εταιρεία με σκοπό την ορθή διασφάλιση και εφαρμογή της Υπηρεσίας.

2.2. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, ο Πελάτης χορηγεί στην Εταιρεία ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία, το χειρισμό και την αποθήκευση Προσωπικών και άλλων Δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη ή το εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη πρόσωπο.

2.3 Η Εταιρεία συμφωνεί με την επεξεργασία των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων της για αόριστο χρονικό διάστημα, αλλά μόνο για το σκοπό της υλοποίησης των υπηρεσιών της Εταιρείας που έχει παραγγείλει ο Πελάτης (υπηρεσία επιβατών και αποσκευών).

2.4 Η Εταιρεία δεν είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές ή άλλες πληροφορίες που κοινοποιούνται από τον Πελάτη σε τρίτους και υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης επιχειρηματικού απορρήτου.

2.5 Ο Πελάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά και άλλα Δεδομένα του/της μόνο με την επιφύλαξη αυστηρής τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος για το χειρισμό αυτών των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων.

2.6 Η Εταιρεία υποχρεούται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα και άλλα Δεδομένα Πελάτη μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο στο βαθμό που η Εταιρεία χρειάζεται αυτά τα Δεδομένα για να εκτελέσει σωστά τις δραστηριότητές της και να παρέχει τις υπηρεσίες της στον Πελάτη.

2.7 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι εάν διαφωνεί με τους όρους χρήσης της Εταιρείας των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων του, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας για να τις απορρίψει ή να μην τις χρησιμοποιήσει.

2.8 Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει Προσωπικά και άλλα Δεδομένα Πελάτη, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει ορίσει υπεύθυνο πρόσωπο για τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των Πελατών.

2.9 Η προστασία των Προσωπικών και άλλων Δεδομένων Πελατών θα πραγματοποιείται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των εσωτερικών, νομικών και διοικητικών της μέτρων, ιδίως σύμφωνα με τη δική της εσωτερική οδηγία για την προστασία και το χειρισμό των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών και να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τρίτων μερών και εταιρειών για τη διασφάλιση του χειρισμού Προσωπικών και άλλων Δεδομένων Πελατών.

2.10 Οι διατάξεις για την Προστασία Προσωπικών και άλλων Δεδομένων Πελατών ισχύουν τόσο για τον Πελάτη ως φυσικό πρόσωπο όσο και για μεσάζοντες, νομικά πρόσωπα και επιχειρηματίες που εκτελούν εντολές και τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών της Εταιρείας με σκοπό την παραγγελία του Υπηρεσίες.

2.11 Η Εταιρεία ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν στους Πελάτες για παράβαση των καθηκόντων τους κατά τον χειρισμό των Προσωπικών τους Δεδομένων. Ωστόσο, προϋπόθεση για την αξίωση αποζημίωσης από τον Πελάτη είναι η έγκαιρη καταγγελία και η καταγγελία για παράβαση καθήκοντος από την Εταιρεία. Τα παράπονα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, με πλήρη και άνευ όρων αποδεδειγμένη παραβίαση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και η αξίωση να αναγνωρίζεται από την Εταιρεία.

 1. Εγγύηση αποζημίωσης; Ευθύνη για Ζημιά

3.1 Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε ζημία ή ενόχληση σε περίπτωση που η Εταιρεία ή ο υπάλληλος της άμεσα ή έμμεσα προκαλέσει τη ζημία. Σε περίπτωση μεσολάβησης για τη μεταφορά του Πελάτη από άλλο μεταφορέα, ο μεταφορέας ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε από αυτόν που εκτελεί τη μεταφορά και ο Πελάτης αποδέχεται την υπηρεσία μεταφοράς επιβιβαζόμενος στο όχημά του.

3.2. Ο Πελάτης λαμβάνει υπόψη του ότι δεν έχει αξιώσεις ευθύνης σε αυτά τα γεγονότα:

 • Υπήρξε καθυστέρηση κατά τη Μεταφορά, είτε αρχικά κατά την άφιξη του Πελάτη, είτε κατά την πραγματική πορεία της μεταφοράς, λόγω ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία ορίζεται η επέμβαση φυσικής καταστροφής, καιρικών συνθηκών, καιρικών συνθηκών, τροχαίου ατυχήματος που δεν προκαλείται από τον οδηγό της Εταιρείας ή οδηγό ενδιάμεσου μεταφορέα, συμφόρηση του δρόμου που προκαλείται από επισκευές δρόμων ή άλλες επικοινωνίες ή καθυστέρηση που προκαλείται από κυβέρνηση ή διοικητική παρέμβαση – αστυνομικοί κ.λπ.
 • Υπήρξε καθυστέρηση στη Μεταφορά λόγω του Πελάτη ή άλλου παραγγελιοδότη (ταξιδιωτικός πράκτορας, ξενοδοχείο, τουριστικός πράκτορας κ.λπ.), για παράδειγμα, λόγω μη άφιξης στον συμφωνημένο χρόνο.
 • Έχει προκληθεί ζημία στην περιουσία του Πελάτη ή στην υγεία του ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος που δεν προκλήθηκε από τον οδηγό της Εταιρείας ή από τον οδηγό του ενδιάμεσου μεταφορέα, αλλά από άλλον οδηγό, ζώο ή άτομο.
 • Έχει προκληθεί ζημιά στην περιουσία του Πελάτη ή στην υγεία ή τη ζωή του λόγω οποιουδήποτε ελιγμού που αναγκάστηκε να κάνει ο οδηγός κατά τη μεταφορά προκειμένου να αποφευχθούν μεγαλύτερες ζημιές ή συνέπειες, όπως η ανάγκη για ξαφνικό φρενάρισμα λόγω της κατάστασης στο δρόμο, απότομες παρακάμψεις και ολίσθηση, όπου, εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο, ένας τέτοιος ελιγμός θεωρείται απαραίτητος, για παράδειγμα, για την αποφυγή σύγκρουσης με ζώο, άνθρωπο ή άλλο όχημα στο δρόμο κ.λπ.
 • Έχει προκληθεί ζημιά λόγω της αγνοίας του Πελάτη ή άλλου παραγγέλλοντος (για παράδειγμα, ξεχάσει να βάλει αποσκευές στο πορτμπαγκάζ ή ξεχάσει να τις εκφορτώσει, απώλεια μικροαντικειμένων ή μετρητών κατά τη μεταφορά κ.λπ.).

3.3 Σε περίπτωση που προκλήθηκε ζημία στον Πελάτη χάρη σε παραλαβή σε διαφορετική ώρα από την ώρα που αναφέρεται στην παραγγελία, ο Πελάτης δικαιούται συμβατική ποινή που αντιπροσωπεύει κατ' αποκοπή αποζημίωση έως 2.000 CZK κατ' ανώτατο όριο . Η ζημιά που προκλήθηκε πρέπει, ωστόσο, να αποδεικνύεται και να τεκμηριώνεται από τον Πελάτη, ο οποίος πρέπει να υποβάλει Παράπονο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

3.4 Χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς της Εταιρείας ή χρησιμοποιώντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταφοράς, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι βρίσκει το ποσό του συμβατικού προστίμου έως και 2 000 CZK ως κατ' αποκοπή αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από ή σε σχέση με τη μεταφορά απολύτως επαρκής και συμφωνεί με αυτό το ποσό. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας και η Εταιρεία υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

3.5 Εάν ο Πελάτης σκοπεύει να διεκδικήσει αποζημίωση που υπερβαίνει το ποσό της συμβατικής ποινής των 2 000 CZK, τότε υποχρεούται να ασφαλίσει τον εαυτό του σε περίπτωση ζημιάς. Αυτή η υποχρέωση ασφάλισης έναντι ζημιών σε περίπτωση τραυματισμού, έχει εκπληρωθεί από τον Πελάτη βάσει της επιβίβασης και ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

 1. Καθορισμός Χρόνου Έναρξης Μεταφοράς

4.1 Ωστόσο, ο Πελάτης ή άλλος παραγγελέας αναγνωρίζει ρητά ότι είναι υποχρεωμένος να διαπραγματευτεί την ώρα αναχώρησης του Πελάτη, δηλαδή την ώρα άφιξης της μεταφοράς πολύ νωρίτερα (για παράδειγμα, πριν από την αναχώρηση, την έναρξη μιας άλλης πτήσης, κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης τουλάχιστον 30 λεπτών, για την αποφυγή καθυστερήσεων στον μεταφορέα λόγω ανωτέρας βίας, κακής κυκλοφορίας ή οδικών επιπλοκών (ατυχήματα, μποτιλιαρίσματα και άλλους κυκλοφοριακούς περιορισμούς).

4.2 Εάν ο Πελάτης ή άλλος παραγγελέας δεν σέβεται τα προαναφερθέντα όρια και τα αποθεματικά χρόνου που αναφέρονται στην παραγγελία του κατά τον καθορισμό της ώρας επιβίβασης και κατά συνέπεια προκληθούν ζημιές σε αυτούς εξαιτίας αυτού, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τέτοια ζημιά από την Εταιρεία.

 1. Μέθοδοι Παραγγελίας

5.1 Παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες με βάση τις παραγγελίες του Πελάτη ή άλλου παραγγελέα (ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό γραφείο, εκδρομέας κ.λπ.). Οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω e-mail, μέσω τηλεφώνου ή μέσω SMS. Η συμφωνία βάσει της οποίας πραγματοποιείται η παροχή υπηρεσιών στον Πελάτη προκύπτει βάσει δεσμευτικής επιβεβαίωσης παραγγελίας. Η δεσμευτική επιβεβαίωση είναι μια επιβεβαίωση μέσω SMS για τηλεφωνική και SMS παραγγελία και επιβεβαίωση μέσω e-mail για παραγγελίες που δημιουργούνται μέσω της ιστοσελίδας και μέσω e-mail. Η επιβεβαίωση παραλαβής μιας παραγγελίας στο σύστημα δεν θεωρείται δεσμευτική εκτός εάν επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, όπου ο Πελάτης ενημερώνεται ταυτόχρονα ότι οι υπηρεσίες της Εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Επιχειρηματικούς Όρους.

5.2 Μια παραγγελία που επιβεβαιώνεται από την Εταιρεία (ή μέρος αυτής) θεωρείται δεσμευτική και για τα δύο μέρη εκτός εάν παραβιαστούν οι όροι της σύμβασης που συμφωνήθηκαν κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της παραγγελίας (ακριβείς προδιαγραφές της μεταφοράς και ο αριθμός των ατόμων που μεταφέρονται), η τιμή της μεταφοράς, ο τρόπος πληρωμής, η συναίνεση στους επιχειρηματικούς όρους – ιδίως με το μέγιστο ποσό της συμβατικής ποινής και ο περιορισμός της ευθύνης της Εταιρείας για τις ζημιές που προκλήθηκαν, και ο χρόνος πραγματοποίησης.

 1. Επιλογές πληρωμής

6.1 Με μετρητά Κατά την πληρωμή ενός εμβάσματος ή άλλης υπηρεσίας σε μετρητά, ο οδηγός ή ο εκπρόσωπος της Εταιρείας δέχεται μόνο τσεχικές κορώνες (CZK) και νομίσματα που είναι προαιρετικά κατά τη διαδικασία κράτησης, π.χ. λίρες Βρετανίας (GBP), ευρώ (EUR), ΗΠΑ δολάρια (USD) και άλλα. Οι πληρωμές σε μετρητά σε ξένο νόμισμα βασίζονται στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της τσεχικής κορώνας την ημέρα της παραλαβής, που καθορίζεται από την Εταιρεία και όχι στην τρέχουσα ισοτιμία την ημέρα της κράτησης.

6.2 Με πιστωτική κάρτα Εάν ο Πελάτης πληρώνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στο διαδίκτυο, είναι δυνατό να πραγματοποιήσει πληρωμές στα ακόλουθα νομίσματα – CZK, EUR, GBP και USD. Εάν ο Πελάτης πληρώσει απευθείας στον οδηγό ή σε εκπρόσωπο της Εταιρείας, είναι δυνατή η πληρωμή μόνο σε CZK και μόνο με κάρτες των οποίων τα λογότυπα εμφανίζονται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Εάν ο Πελάτης πληρώσει ηλεκτρονικά εκ των προτέρων, ο οδηγός ή εκπρόσωπος της Εταιρείας ενημερώνεται για την πληρωμή. δεν είναι απαραίτητο να εκτυπώσετε απόδειξη πληρωμής.

6.3 Τραπεζική μεταφορά Η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα (με τιμολόγιο) είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος ή όταν η Εταιρεία έχει επιτρέψει αυτήν την επιλογή πληρωμής αποκλειστικά στην περίπτωση του συγκεκριμένου Πελάτη. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή προκαταβολής πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας, διαφορετικά, δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία. Τα τιμολόγια μπορούν να εκδίδονται μόνο στα ακόλουθα νομίσματα – CZK, EUR, USD ή GBP. Για τιμολόγια που εκδίδονται σε ξένους πελάτες όπου η τιμή μεταφοράς είναι μικρότερη από 5 000 CZK, η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει ένα τέλος διεκπεραίωσης 200 CZK για τη λήψη πληρωμής από το εξωτερικό.

6.4 PayPal Η πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα (με τιμολόγιο) είναι δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος ή όταν η Εταιρεία έχει επιτρέψει αυτήν την επιλογή πληρωμής αποκλειστικά στην περίπτωση του συγκεκριμένου Πελάτη. Η Εταιρεία μπορεί να απαιτήσει την πληρωμή προκαταβολής πριν από την εκτέλεση της παραγγελίας, διαφορετικά, δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία. Τα τιμολόγια μπορούν να εκδίδονται μόνο στα ακόλουθα νομίσματα – CZK, EUR, USD ή GBP. Για τιμολόγια που εκδίδονται σε ξένους πελάτες όπου η τιμή μεταφοράς είναι μικρότερη από 5 000 CZK, η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει ένα τέλος διεκπεραίωσης 200 CZK για τη λήψη πληρωμής από το εξωτερικό.

 1. Τιμολόγιο; Απόδειξη πληρωμής (προκαταβολή)

Για πληρωμές που γίνονται απευθείας στον οδηγό (με πιστωτική κάρτα ή σε μετρητά), ο οδηγός θα εκδώσει μια απόδειξη την ημέρα της παραλαβής στον Πελάτη (συνήθως ένα απλοποιημένο φορολογικό παραστατικό). Για πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, θα αποσταλεί στον Πελάτη απόδειξη για την παραγγελθείσα υπηρεσία. Το τελικό φορολογικό τιμολόγιο για την ηλεκτρονική κατάθεση εκδίδεται από την Εταιρεία κατόπιν αιτήματος. Εάν ο Πελάτης πληρώσει για τιμολόγιο (τραπεζική μεταφορά), το τιμολόγιο εκδίδεται από την Εταιρεία και στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Εάν το παραστατικό εκδίδεται απευθείας από τον συμβατικό οδηγό, το φορολογικό παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει ή όχι ΦΠΑ, ανάλογα με το εάν ο οδηγός είναι εγγεγραμμένος υπόχρεος ΦΠΑ ή όχι. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 1. Τρόπος πληρωμής για το ταξίδι της επιστροφής

Εάν μια κράτηση περιλαμβάνει ταξίδι με επιστροφή ή μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιών, ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει το συνολικό ποσό είτε εφάπαξ είτε να πληρώσει για κάθε ταξίδι ξεχωριστά. Ο οδηγός θα εκδώσει απόδειξη / κουπόνι στον Πελάτη, αναφέροντας το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε. Εάν και τα δύο ταξίδια έχουν πληρωθεί, ο Πελάτης θα παράσχει στον οδηγό μια απόδειξη επιστροφής / κουπόνι στο ταξίδι της επιστροφής.

 1. Προκαταβολές

Για παραγγελίες όπου η τοποθεσία παραλαβής είναι εκτός Πράγας, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει να καταβληθεί προκαταβολή για τις επιλεγμένες λιμουζίνες (π.χ. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), ταξίδια και παραγγελίες για μεγαλύτερες ομάδες τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο παραλαβής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εταιρεία του Πελάτη θα πρέπει να αναφέρει την κατάθεση και τον πιθανό τρόπο πληρωμής. Εάν δεν καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς επιστροφή χρημάτων.

 1. Αλλαγή Προϋποθέσεων Κράτησης και Ακύρωσης

10.1 Συνήθης μεταφορά (μεταφορές) Εάν ένας Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει ή να ακυρώσει την κράτησή του για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να το πράξει μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , μέσω email ή τηλεφώνου πριν φύγει – τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την ώρα παραλαβής. Εάν ο Πελάτης έχει ήδη πληρώσει για την παραλαβή και ακυρώσει τη διαδρομή στον απαιτούμενο χρόνο, η Εταιρεία θα του επιστρέψει τα χρήματα διαφορετικά η υπηρεσία δεν θα τιμολογηθεί. Εάν ο Πελάτης δεν ακυρώσει έγκαιρα την υπηρεσία, η προκαταβολή ή το ποσό για την εκτέλεση της μεταφοράς θεωρείται το ποσό της συμβατικής ποινής που αποζημιώνει την Εταιρεία με τη ζημία που προκλήθηκε από την καθυστερημένη ακύρωση.

10.2 Μεταφορά με σημείο παραλαβής εκτός Πράγας Αλλαγές και ακυρώσεις μεταφορών που έχουν καθορισμένο σημείο παραλαβής εκτός Πράγας υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους ακύρωσης. Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, διαφορετικά η Εταιρεία θα χρεώσει ένα τέλος ακύρωσης 100% ως κατ' αποκοπή αποζημίωση με τη μορφή συμβατικής ποινής που καταβάλλεται από τον Πελάτη. Ο λόγος για την εφαρμογή 100% ακύρωσης (συμβατική ποινή) είναι η κάλυψη όλων των εξόδων της παραγγελθείσας και μη μεταφοράς από την Εταιρεία.

10.3 Λιμουζίνες Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις λιμουζινών (όπως τα Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους ακύρωσης από τις κανονικές μεταφορές. Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα παραλαβής, διαφορετικά η Εταιρεία θα χρεώσει ένα τέλος ακύρωσης 100%. Ο λόγος για την εφαρμογή ακυρωτικού 100% είναι η κάλυψη όλων των εξόδων της παραγγελθείσας και αφύλακτης Μεταφοράς από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που η πτήση σας καθυστερήσει σημαντικά (πάνω από 20 λεπτά), ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσία κράτησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και θα προσφέρουμε είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων είτε επιλογή αλλαγής της κράτησης για αργότερα, είτε εναλλακτικό όχημα. Αυτές οι καταστάσεις εξαιρούνται πλήρως από το σύστημα αποζημίωσής μας.

10.4 Εκδρομές, ξεναγήσεις και άλλες υπηρεσίες Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο ώρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι, διαφορετικά η Εταιρεία θα χρεώσει ένα τέλος ακύρωσης 100% (συμβατική ποινή, ως κατ' αποκοπή αποζημίωση για καθυστερημένη ακύρωση). Για μεγαλύτερες ομάδες ή κρατήσεις όπου απαιτείται κατάθεση, οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την έναρξη, διαφορετικά η Εταιρεία θα χρεώσει ένα τέλος ακύρωσης 100% ως κατ' αποκοπή αποζημίωση με τη μορφή συμβατικής ποινής που καταβάλλεται από τον Πελάτη . Ο λόγος για το τέλος ακύρωσης 100% είναι η κάλυψη όλων των εξόδων της ήδη παραγγελθείσας και μη υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας.

 1. Επιστροφές χρημάτων

Εάν ο Πελάτης ακυρώσει μια προπληρωμένη διαδικτυακή υπηρεσία και δικαιούται επιστροφή χρημάτων, τα χρήματα θα επιστραφούν αυτόματα στην κάρτα (ή στον λογαριασμό) που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας. Η προεπιλεγμένη περίοδος επιστροφής χρημάτων είναι 180 ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. Όταν ο Πελάτης ζητήσει επιστροφή χρημάτων μετά από 180 ημέρες, ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για την κάλυψη διαφορετικών μεθόδων επιστροφής χρημάτων (π.χ. ταχυδρομική, τραπεζική μεταφορά ή χρεώσεις PayPal). Διαφορετικά, τυχόν αξιώσεις επιστροφής χρημάτων πρέπει να υποβληθούν εντός 30 ημερών εγγράφως ή μέσω e-mail, στη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας. Με τη λήξη αυτής της περιόδου, ο Πελάτης δεν έχει πλέον καμία αξίωση για επιστροφή χρημάτων (αποζημίωση).

 1. Αποζημίωση, Μέγιστη Συμβατική Ποινή

Οι αξιώσεις για αποζημίωση πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών εγγράφως ή μέσω e-mail, στη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο Πελάτης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση ή οποιαδήποτε σχετική αξίωση για ζημιές, σε σχέση με την εφαρμογή της συμβατικής ποινής. Οποιοδήποτε παράπονο Πελάτη, ωστόσο, θα διερευνηθεί δεόντως. Η αποζημίωση για ζημιά/ενόχληση περιορίζεται σε μέγιστο ποσό ίσο με την τιμή μεταφοράς ανά κράτηση, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 2 000 CZK – μέγιστη συμβατική ποινή. Οι ζημιές εξαιρούνται πλήρως σε περιπτώσεις όπου, για υλικοτεχνικούς λόγους, ένα βαγόνι αντικατάστασης του ίδιου τύπου ή του ίδιου βαγόνι παρέχεται σε άλλο χρώμα και σε περιπτώσεις όπου η ζημιά οφείλεται σε γεγονότα που ο πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να επηρεάσει, όπως φυσικές καταστροφές. Οι αξιώσεις για ζημιές σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της πτήσης σας (περισσότερο από 20 λεπτά) εξαιρούνται επίσης πλήρως από το πρόγραμμα αποζημίωσης μας.

 1. Παράπονα και Εφαρμογή της Συμβατικής Ποινικής

13.1 Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων. Εάν ένας Πελάτης επιθυμεί να διεκδικήσει αποζημίωση, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία για το πρόβλημα. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να βρει τον οδηγό του ή έχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα με μια συγκεκριμένη παραγγελθείσα υπηρεσία, επικοινωνεί άμεσα με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί άμεσα ή στον βαθμό που απαιτείται, ο Πελάτης θα κοινοποιήσει το γεγονός αυτό στην Εταιρεία μέσω email ή γραπτώς και θα δώσει λεπτομέρειες για το παράπονο. Στη συνέχεια, η καταγγελία θα διερευνηθεί το συντομότερο δυνατό, συνήθως εντός λίγων ημερών.

13.2 Όλες οι απαραίτητες επαφές σχετικά με την Εταιρεία για σκοπούς υποβολής καταγγελίας ή διεκδίκησης συμβατικής ποινής/αποζημίωσης θα βρεθούν από τον Πελάτη στην παραγγελία ή στο συμβόλαιο μεταφοράς, ή αυτές οι επαφές θα βρίσκονται σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητο, ή η επαφή θα παρέχεται από τον αντίστοιχο οδηγό του αυτοκινήτου στο οποίο μεταφέρεται ο Πελάτης.

13.3 Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων της Εταιρείας σχετικά με το χειρισμό και την αποθήκευση ή τη χρήση των Προσωπικών της Δεδομένων, ο Πελάτης έχει δικαίωμα καταγγελίας κατά της συμπεριφοράς της Εταιρείας σε αυτό το θέμα. Το παράπονο θα αποσταλεί από τον Πελάτη στη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, η οποία θα εξετάσει το παράπονο του Πελάτη, θα διερευνήσει και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες τόσο σε σχέση με τον καταγγέλλοντα όσο και σε σχέση με άλλους Πελάτες.

 1. Υποχρεώσεις του Πελάτη

14.1 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπεριφέρεται κατά τη μεταφορά σύμφωνα με τις οδηγίες του οδηγού και ιδιαίτερα να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της έγκυρης μεταφοράς. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών ασφαλείας, πριν από τη μεταφορά. Ο Πελάτης δεσμεύεται επίσης να μην καταστρέψει με κανέναν τρόπο τον μεταφορέα και το όχημα μεταφοράς, να διατηρήσει την καθαρότητά του, να μην βλάψει την περιουσία άλλων μεταφερόμενων προσώπων και να μην προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο προβλήματα κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αθέτησης αυτών των υποχρεώσεων, ο Πελάτης είναι ενήμερος για την ευθύνη για τη ζημία που προκλήθηκε από την Εταιρεία ή τον εντεταλμένο Μεταφορέα ή τρίτα πρόσωπα με τις πράξεις τους.

14.2 Ο Πελάτης υποχρεούται επίσης να επιβιβαστεί στο όχημα την συμφωνημένη ώρα άφιξης, εκτός εάν διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να επιβιβαστεί σε αυτό για βάσιμο λόγο (που αναφέρεται παραπάνω).

 1. Ισχύς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Σε περίπτωση αλλαγών στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι επιφυλάσσονται από την Εταιρεία, ο Πελάτης θεωρείται ότι δεσμεύεται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις στην έκδοση που ίσχυε τη στιγμή που υπογράφηκε η σύμβαση ή η έγκυρη παραγγελία στάλθηκε ή τοποθετήθηκε .